PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SEKÄ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

Huomaathan, että liikkumalla sivustolla hyväksyt evästeet.

 

Voit katsoa REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTEEN* tästä.

*Rekisteri- ja tietosuojaseloste-osiossa esitetään Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

sekä henkilötietolain 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaiset tiedot

 

 

 

PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Nämä käyttöehdot on päivitetty 9/2015

 

 

 

1. Yleistä

 

Verkkopalvelua ja sen sisältöä, sekä verkkopalveluun suoraan liittyviä

muita saman toimijan tarjoamia sähköisiä palveluita, sekä näiden sisältöjä,

myöhemmin näissä käyttöehdoissa ehdoissa näitä kaikkia edellä mainittuja

kuvataan termillä ”Palvelu”, ylläpitää TR Building Investment Research Oy,

myöhemmin näissä käyttöehdoissa ”Yritys”. TR Building Investment Research

on suomalainen yritys ja toimii Suomen lakien mukaan.

 

Palvelun käyttäjällä, myöhemmin näissä käyttöehdoissa ”Palvelun Käyttäjä”,

tarkoitetaan kaikkia Palvelua käyttäviä henkilöitä (luonnollinen tai oikeushenkilö),

riippumatta siitä, käyttääkö Palvelun Käyttäjä sisäänkirjautumista vaativia tai

vapaasti käytössä olevia palvelun osia, tai käyttääkö Palvelun Käyttäjä

maksullisia tai maksuttomia palveluita.

 

Palvelun varsinaisella sisällöllä tarkoitetaan palvelussa julkaistuja taloutta ja

yrityksiä käsitteleviä tietoja ja lausumia.

 

Palveluun sisältyviä osia voi koskea vielä omat erilliset ehtonsa näiden yleisten

käyttöehtojen lisäksi.

 

Palvelun varsinaista sisältöä koskevat Vastuulausekkeet sijaitsevat näiden

käyttöehtojen kohdassa 8.

 

 

2. Palvelun käyttäjäksi ryhtyvän henkilön vastuu

 

Palvelun Käyttäjä antaa Palvelun käyttöön ryhtymällä lupauksen, että

 

1) hänen palvelun käyttämiseksi antamat tiedot ovat kaikilta osin oikeita,

2) hän noudattaa voimassa olevia Palvelun käyttöehtoja, soveltuvaa

lainsäädäntöä sekä hyviä tapoja Palvelua käyttäessään,

3) hän huolehtii tietoturvasta palvelua käyttäessään,

4) hän ilmoittaa Palvelua käyttäessään havaitsemistaan Palvelun käyttöä

tai sisältöä koskevista ongelmista tai väärinkäytöksistä viipymättä.

 

Palvelun Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käyttämiseksi syntyvistä kustannuksista,

esimerkiksi tarvittavista laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä.

 

Yrityksellä oikeus perua Palvelun Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun, kokonaan tai

osittain, ilman erillistä ilmoitusta, havaitessaan Palvelun Käyttäjän rikkoneen Palvelun

käyttöehtoja.

 

Käyttäjä vastaa Palvelulle aiheuttamastaan vahingosta siten, kuin siitä soveltuvassa

läinsäädännössä määrätään.

 

 

3. Palveluun sisältöön liittyvät oikeudet

 

Yritys omistaa ja pidättää itsellään kaikki Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet,

pois lukien ne, jotka ovat jonkin kolmannen osapuolen omistuksessa.

 

Palvelun varsinainen sisältö on tarkoitettu vain Palvelun Käyttäjän omaan käyttöön.

Palvelun varsinaisen sisällön käyttö sellaisenaan, tai muokattuna, kokonaan

tai osittain, osana jotakin toista palvelua, tai tuotetta, on kielletty ilman Yrityksen

kirjallista lupaa. Edellisessä lauseessa mainittu rajoitus ei koske asiaankuuluvin

viittauksin tehtyjä lainauksia, siten kuin niistä Tekijänoikeuslaissa määrätään.

 

Palvelun linkittäminen pysyvästi osaksi jotakin toista palvelua, mukaan lukien jonkin

yritykseen viittaavan tiedon säännöllinen esittäminen osana jotakin painettua mediaa,

on kielletty ilman Yrityksen kirjallista lupaa.

 

 

4. Palvelun tekninen toimivuus ja tietoturva

 

Palvelu voi milloin tahansa toimia hitaasti, tai olla kokonaan pois käytöstä,

huoltotoimenpiteiden tai muun syyn takia. Yritys ei vastaa tällaisen Palvelun

toimimattomuuden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, poislukien

maksullisten palvelujen ostajalle palautettava kauppahinta, jos kauppa joudutaan

perumaan kohtuuttoman viivästyksen takia, ja viivästyksen syy on sellainen,

josta Yritys, tai sen toimeksiannosta toimiva kolmas osapuoli, vastaa.

 

Yritys on pyrkinyt erityistä huolellisuutta noudattaen, mm. luotettaviksi katsottavia

yhteistyökumppaneita valitsemalla, varmistumaan siitä, että Palvelua on turvallinen

käyttää niin, ettei Palvelun kautta leviä esimerkiksi haittaohjelmia, ja että Palvelun

Käyttäjien Palvelun kautta antamat tiedot ovat suojassa tietomurroilta. Yritys ei

kuitenkaan takaa sitä, että Palvelun kautta ei leviä haittaohjelmia Palvelun Käyttäjien

käyttämille laitteille, tai että Palvelun Käyttäjien antamien tietojen joutuminen muiden

kuin Yrityksen käyttöön laittoman toiminnan, esimerkiksi tietomurron, seurauksena on

mahdotonta. Yritys ei vastaa haittaohjelman tai muun laittoman toiminnan seurauksena

syntyneistä välittömistä tai välillisistä vahingoista muuten kuin siltä osin, mitä soveltuva

lainsäädäntö ja Yrityksen tekemät sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa määräävät.

 

Palvelu käyttää hyväkseen evästeitä (cookies), joilla kerätään tietoja Palvelun käyttäjistä.

Palvelun käyttäjä voi estää evästeiden asentumisen käyttämälleen päätelaitteelle. Evästeiden

estäminen voi kuitenkin haitata Palvelun käyttöä. Palvelun käyttäjä hyväksyy puolestaan

evästeiden käytön jatkamalla sivuston käyttöä. Mikäli Palvelun käyttäjä ei hyväksy

evästeiden käyttöä, on hänen poistuttava sivustolta sekä tyhjennettävä selaimensa välimuisti.

 

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten palveluihin. Yritys ei vastaa miltään

osin näiden linkkien takaa avautuvista palveluista.

 

 

5. Muutokset Palvelussa ja Käyttöehdoissa

 

Yritys voi muuttaa Palvelun toteutustapaa tai sisältöä ilmoittamatta tästä etukäteen ja

vaihtelevien ajanjaksojen välein, tai lopettaa Palvelun kokonaan.  Yritys ei ota vastuuta

tällaisten muutosten aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista Palvelun Käyttäjälle.

 

Yritys voi muuttaa Palvelun käyttöehtojen sisältöä ilmoittamatta tästä etukäteen.

Muutokset käyttöehdoissa julkaistaan Yrityksen verkkopalvelun www.building-research.fi sivulla.

 

 

6. Sovellettava laki

 

Palveluun sovelletaan Suomen lakeja, poislukien sellaiset tapaukset, jossa tulee toisenlainen

menettelytapa sovellettavaksi.

 

Mahdolliset riitatapaukset ratkaistaan lähtökohtaisesti tavanomaisen suomalaisen

oikeuskäytännön mukaisesti.

 

 

7. Vastuulausekkeet koskien Palvelun varsinaista sisältöä

 

Vaikka TR Building Investment Research Oy, myöhemmin tässä tekstissä

”Yritys”, pyrkii aina varmistumaan raporteissaan, verkkosivuillaan ja muissa

tietovälineissä esittämiensä, kolmansilta osapuolilta peräisin olevien

tietojen luotettavuudesta ja totuudenmukaisuudesta, sekä varmistamaan,

että Yrityksen raporteissaan, verkkosivuillaan sekä muissa tietovälineissä

esitettämien mielipiteiden ja arvioiden pohjana olevat, kolmansilta osapuolilta

peräisin olevat tiedot ovat luotettavia ja totuudenmukaisia, ei yhtiö ota

vastuuta näiden tietojen laadusta.

 

Yrityksen raporteissaan, verkkosivuillaan ja muissa tietovälineissä esittämät

omat arviot ja mielipiteet asioista ja niiden tulevasta kehityksestä tulee

käsittää yleisluontoisiksi, yleisesti tarjolla olevaan tietoon perustuviksi

näkemyksiksi ja tulkinnoiksi, joiden oikeellisuus on epävarmaa. Lisäksi, Yrityksen

näkemykset ja arviot ovat voimassa vain niiden julkaisuhetkellä, sillä niiden

pohjana ollut informaatio on voinut muuttua mielipiteiden ja arvioiden julkaisun

jälkeen. Yritys ei ota vastuuta Yrityksen arvioissa ja näkemyksissä tapahtuneiden

muutosten ajantasaisesta tiedottamisesta, eikä tiedottamisesta siten, että tieto

tavoittaisi kaikki ne, joille tällaisella tiedolla voi olla merkitystä. Yrityksen

raporteissaan, verkkosivuillaan ja muissa tietovälineissä esittämät omat

arviot ja mielipiteet asioista ja niiden tulevasta kehityksestä on tarkoitettu

tukemaan taloudellista transatiota harkitsevan tiedonhankintaa päätöksensä

tueksi, eikä Yrityksen arvioita ja mielipiteitä tule käsittää kehotukseksi,

tarjoukseksi tai suositukseksi ostaa tai myydä mitään omaisuuslajeja.

 

Taloudellista transaktiota harkitsevan ei tule perustaa toimiaan pelkästään

Yrityksen verkkosivuillaan, raporteissaan tai muissa välineissä esittämiin tietoihin,

mielipiteisiin tai arvioihin vaan perehtyä asiaan laajasti, useita tietolähteitä

hyväksikäyttäen, ja muodostaa oma mielipide, jonka pohjalta varsinaiset

sijoitustoimenpiteet suoritetaan.

 

Yritys, tai sen palveluksessa olevat, eivät ota vastuuta sellaisten toimenpiteiden,

mukaan lukien taloudelliset transaktiot, välittömistä tai välillisistä seurauksista,

joiden pohjana on kokonaan tai osittain ollut Yrityksen raporteissaan,

verkkosivuillaan tai muissa välineissä esittämät tiedot, mielipiteet tai arviot.

 

Yritys on suomalainen yritys ja toimii Suomen lakien mukaan. Yrityksen

raportteja, tai Yrityksen verkkosivuillaan tai muissa välineissä esittämää

muuta materiaalia, ei saa levittää sellaisessa maassa tai sellaisella alueella,

jossa tällaisen materiaalin levittäminen on lainvastaista. Yrityksen

raportteja, tai Yrityksen verkkosivuillaan tai muissa välineissä esittämää

muuta materiaalia ei saa antaa sellaiselle henkilölle, jolle tällaisen materiaalin

antaminen on lainvastaista. Yritys vaatii, että henkilö, jolla on pääsy Yrityksen

raportteihin, tai Yrityksen verkkosivuillaan tai muissa välineissä julkaisemaan

muuhun materiaaliin, perehtyy ennen materiaalin lukemista itseään mahdollisesti

koskeviin rajoituksiin sekä noudattaa näitä rajoituksia. Yritys ei ota minkäänlaista

oikeudellista vastuuta tällaisten rajoitusten rikkomisesta syntyneistä vahingoista.

 

 

 

 

 

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä henkilötietolain

24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaiset tiedot

 

 

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Rekisterinpitäjä:

TR Building Investment Research Oy

Katiskatie 5 A, 02230 Espoo

sähköposti: info@building-research.fi

internet-sivu: www.building-research.fi

 

Yhteyshenkilö:

Tuomas Ratilainen

Yhteystiedot: kts. yllä

 

TR Building Investment Research Oy on suomalainen yritys ja

 toimii Suomen, sekä muiden Suomessa sovellettavien, lakien mukaan

 

 

2. Rekisterin nimi

 

TR Building Investment Research Oy:n asiakas- ja markkinointitietokanta

 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeutus

 

Henkilötietoja käsitellään osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi sekä

TR Building Investment Research Oy:n liiketoiminnan kehittämiseksi, sisältäen muiden muassa

asiakassuhteiden ja palveluiden kehittämisen molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Muiden kuin nykyisten asiakkaiden henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun (pääasiallisesti markkinointi).

 

Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin seuraavissa tapauksissa:

1) Tähän on saatu rekisteröidyltä kirjallinen lupa etukäteen

2) Markkinointiviestinnän kohdentaminen rekisteröityyn ilman erillistä lupaa

on sallittua lainsäädännön nojalla

 

 

4. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää rekisteröidystä henkilöstä seuraavia tietoja:

-Rekisteröidyn suku- ja etunimi

- Rekisteröidyn asema edustamassaan organisaatiossa ja/tai

kuvaus rekisteröidyn asemasta,työtehtävistä ja vastuualueista

-Rekisteröidyn edustaman organisaation nimi, osoite ja toimiala sekä muita

 esimerkiksi organisaation kokoon tai liiketoimintaan liittyviä tietoja

- Rekisteröidyn henkilökohtainen, työtehtävien hoitoon tarkoitettu puhelinnumero

- Rekisteröidyn henkilökohtainen, työtehtävien hoitoon tarkoitettu sähköpostiosoite

-Sellaisia tietoja rekisteröidyn liikkumisesta rekisterinpitäjän verkkopalvelussa, joita voidaan kerätä

ilman sivustolle sisäänkirjautumista (kuten IP-osoitteen sekä tiedon niistä sivuista, joilla käyttäjä on vieraillut)

-Tietoja rekisteröidyn antamasta palautteesta tai rekisteröidystä asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi

tehdyistä muistiinpanoista

 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterin tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä muuten yleisesti saatavilla olevista lähteistä (yksityiset ja julkiset)

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän, tai rekisterinpitäjän toimeksiannosta toimivan,

ylläpitämästä verkkopalvelun käyttöä seuraavasta järjestelmästä.

 

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta eikä siirrä rekisterissä olevia tietoja eteenpäin ilman käyttäjän erillistä suostumusta.

 

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

8. Rekisterin suojauksen ja tietojen säilytyksen periaatteet

 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot on huolellisuutta noudattaen

suojattu tavanomaisten tietoturvan ylläpitoa koskevien hyvien tapojen mukaisesti.

Tietojen selaamiseen vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana,

jotka ovat kulloinkin vain erikseen nimettyjen rekisterinpitäjän palveluksessa olevien henkilöiden hallussa.

 

Rekisteriin liittyvät painetussa (ei-sähköisessä) muodossa olevat asiakirjat sijaitsevat lukitussa tilassa.

 

Rekisterissä olevat tiedot on talletettu toistaiseksi ja hävitetään seuraavissa tapauksissa:

1) Rekisteröidyltä, tai tämän todennetulta edustajalta, saadun pyynnön perusteella

2) Kun tietojen on perustellusti katsottu olevan pysyvästi tarpeettomia tai vanhentuneita

tämän rekisteriselosteen kohdassa 3 mainitun tarkoituksen mukaisesti.

Rekisteri tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tarpeettomien tai vanhentuneiden tietojen poistamiseksi.

3) Kun vaatimus tietojen hävittämisestä perustuu lakiin tai on muutoin yleisesti voimassa olevien hyvien tapojen mukaista

 

 

9. Oikeus saada tietoja rekisterissä olevista tiedoista

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot.

Rekisteröidyn tulee pyytää tietojen antamista rekisterinpitäjältä sähköpostitse,

kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla,tai toimittamalla pyyntö henkilökohtaisesti yrityksen toimipaikkaan.

Rekisteröity saa käyttöönsä pyytämänsä tiedot aikaisintaan viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

 

 

10. Oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisterissä olevia tietoja, sekä oikeus vastustaa käsittelyä

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tai poistamaan sellaiset asiakastietokannassa olevat tiedot,

jotka ovat virheellisiä, puutteellisia, tarpeettomia tai vanhentuneita.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, tai rajoittaa, henkilötietojen käsittelyä,

soveltuvassa lainsäädännössä määritellyin varauksin.

 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää häntä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen,

soveltuvassa lainsäädännössä määritellyin varauksin.

 

Rekisteröidyn tulee toimittaa pyyntö rekisterinpitäjälle tietojen korjaamisesta tai poistamisesta sähköpostitse,

kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla, tai toimittamalla pyyntö henkilökohtaisesti yrityksen toimipaikkaan.

 

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön tietojen korjaamisesta tai poistamisesta

aikaisintaan viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta,

mikäli nopeammasta vastausajasta ei ole säädetty lailla tai

nopeampaa vastausaikaa ei yleisesti katsota hyvin tapojen mukaiseksi.

 

 

 

 

ETUSIVU | YRITYS | REFERENSSIT | ASUNTOMARKKINADATA

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TR Building Investment Research Oy | Katiskatie 5 A, FIN-02230 Espoo | info(at)building-research.fi | Copyright © 2019